Skip to the content

O studiju

Opći podaci o studijskom programu

a. Naziv: Farmacija

b. Nivo (ciklus): Integrisani akademski studij I i II ciklus


c. Broj ECTS bodova: 300

d. Vrsta studija: Univerzitetski akademski integrisani studij

e. Zvanje: Magistar farmacije

f. Područje, polje, grana (oblast) obrazovanja:
3. Biomedicina i zdravstvo,
3.04 Druge medicinske nauke,
3.04.02. Farmacija

g. Način izvođenja: Studij se izvodi kao redovni uz plaćanje

h. Nosilac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Interdisciplinarnost/multidisciplinarnost plana i programa

Studij farmacije je multidisciplinaran, uključuje temeljne (matematika, hemija, fizika, statistika, biohemija, biologija, molekularna biologija, mikrobiologija), biomedicinske (anatomija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija, toksikologija) i stručne predmete (farmakognozija, farmaceutska hemija, biohemija lijekova, farmaceutika, oblikovanje lijekova, analitika lijekova, klinička farmacija, farmakoterapija, kozmetologija i sl.) kojima se postiže stjecanje specifičnih znanja i vještina iz polja farmacije. Iz temeljnih, biomedicinskih i specifičnih stručnih predmeta stječe znanja i vještine potrebne u istraživanju i razvoju te primjeni lijekova, vještine i iz područja organizacije rada laboratorija, automatizacije, elektroničke obrade podataka, te informatizacije laboratorijskog sistema.

Savremenost studijskog programa

Od farmaceuta se očekuje da, pored tradicionalnih znanja i vještina, posjeduju i specifične kompetencije potrebne za sprovođenje farmaceutske zdravstvene zaštite, racionalne i odgovorne primjene lijekova, kao i da učestvuju u upravljanju ograničenim resursima zdravstvenog sistema. Evropski pravni okvir propisuje minimalne zahtjeve za priznavanje kvalifikacija zdravstvenih djelatnika na području EU (Direktiva 2005/36/EC i 2013/55/EU). Na nivou EU postoje strateške smjernice koje navode da će farmaceuti u XXI vijeku imati ključnu ulogu u postizanju efikasnog i održivog zdravstvenog sistema (EU PHARMINE: Pharmacy Education in Europe). Na globalnom nivou Međunarodna farmaceutska federacija naglašava važnost identifikacije nacionalnih i društvenih potreba, definiranja uloge farmaceuta u pružanju zdravstvene njege i uključivanja svih relevantnih sudionika u proces osiguranja i unapređenja kvalitete edukacije (Quality Assurance of Pharmacy Education: the FIP Global Framework). U skladu s tim, studijski program Farmacija je koncipiran kao integrisani interdisciplinarni kurikulum zasnovan na jasno definisanim kompetencijama. Tokom studija primjenjuju se metode aktivnog učenja, uključujući kliničku praksu i interprofesionalne nastavne aktivnosti. Studijski program stavlja naglasak na posvećenost zdravstvenim potrebama stanovništva i predviđa kontinuirano unapređenje nastavničkih kompetencija nastavnog kadra koji učestvuje u inovaciji obrazovanja.

Interakcija sa profesionalnom praksom

Studij je osmišljen tako da budući diplomirani studenti usvoje adekvatna znanja i kompetencije za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, rad u farmaceutskoj industriji, biohemijskim laboratorijima, u istraživačkim, proizvodnotehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim ustanovama javnog zdravstva i privatnim zdravstvenim institucijama koje će im obezbijediti zapošljavanje na različitim poljima farmacije i kliničke biohemije.

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.