Skip to the content

Nastavni plan

I semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Uvod u farmaciju 15 0 2
2. Matematika  30 45 6
3. Opšta hemija sa stehiometrijom  45 30 7
4. Fizika 30 30 6
5. Struktura i funkcija ćelije 30 30 5
6. Uvod u laboratorijski rad 15 30 4
II semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Anorganska hemija 30 30 5
2. Analitička hemija I 45 45 7
3. Botanika 30 30 5
4. Statistika u farmaciji 15 15 3
5. Organska hemija I 45 45 7
6. Engleski jezik 30 15 3
III semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Analitička hemija II 30 45 6
2. Fizikalna hemija I 30 45 6
3. Organska hemija II 45 45 7
4. Mikrobiologija 30 30 5
5. Biološka hemija 45 30 6
IV semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Fiziologija sa anatomijom 45 45 7
2. Biohemija I 30 30 6
3. Farmakognozija I 30 45 7
4. Fizikalna hemija II 30 30 6
5. Izborni predmet 30 15 4

 

V semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Biohemija II 30 45 6
2. Farmakognozija II 30 30 6
3. Farmaceutska hemija I 45 60 8
4. Patofiziologija sa patologijom 30 30 6
5. Izborni predmet 30 15 4

 

VI semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Instrumentalne metode analize 30 30 5
2. Farmaceutska hemija II 45 30 6
3. Farmaceutika  30 15 4
4. Klinička biohemija 45 30 6
5. Biohemijski aspekti prehrane 30 30 5
6. Izborni predmet 30 15 4
VII semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Biofarmacija sa farmakokinetikom 30 30 5
2. Analitika lijekova 45 60 8
3. Farmakologija 60 45 8
4.  Bromatologija 30 30 5
5.  Izborni predmet 30 15 4
VIII semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Biohemija lijekova 30 30 5
2. Oblikovanje lijekova 45 45 7
3. Klinička farmacija 30 30 4
4. Toksikološka hemija 30 30 5
5. Imunologija 30 0 4
6. Stručna praksa I 0 100 (T) 5
IX semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Magistralna receptura 15 45 6
2. Farmakoterapija 30 15 4
3. Osiguranje kvaliteta i registracija lijekova 30 0 3
4. Kozmetologija 30 30 6
5. Osnovi farmaceutskog menadžmenta 30 0 3
6. Farmaceutsko zakonodavstvo i etika 30 0 3
7. Metodologija naučno-istraživačkog rada 30 30 5
X semestar
Redni broj Predmet P V ECTS
1. Stručna praksa II   480 (T) 20
2. Diplomski rad   100 10

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.