Skip to the content

Konkurs za upis u prvu godinu u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu integrisanog studija Farmacija u akademskoj 2021/2022. godini ostaje otvoren do 4. jula 2021. godine.

Mogućnost upisa u akademskoj 2021/22 godini:

  • Redovni uz plaćanje: 30 studenata

Kriterij za upis:

Opći kriterij - postignuti uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju.

Pojedinačni kriteriji – prijemni ispit. Prijemni ispit se organizuje samo ukoliko bude prijavljen veći broj studenata od planiranog i izvodi se iz predmeta Biologija i Hemija.

* Datum prijemnog ispita bit će naknadno objavljen.

Pravo upisa:

Pravo na upis i status studenta dodiplomskog studija (bachelor, I ciklus) na Univerzitet imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini, kao i lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u inostranstvu.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, uz prijavu na konkurs, podnose obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak u toku, dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu.

Univerzitet će osigurati pristup studiju stranim državljanima i licima bez državljanstva u skladu s načelima evropskog sistema visokog obrazovanja, osiguravajući im studij pod istim uvjetima kao i državljanima Bosne i Hercegovine.

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290031, svrha doznake: FM3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Napomena: Prijave za upis studenata u prvu godinu studija Farmacija kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Prijava na konkurs Famracija 2021-2022

Konkurs za upis studenata 2021-2022

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.