Skip to the content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog cikusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024.godini u DRUGOM UPISNOM ROKU

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 28.08.2023. do 15.09.2023. godine.

 

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata U DRUGOM UPISNOM ROKU.

 

 

Dokumentacija se može predati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta svakim radnim danom u terminu od 09.00-15.00 sati (pauza od 12.30.-13.00.sati) ili poštom na adresu: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, Sjeverni logor bb, 88104 Mostar.

 

 

 

 

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290031, svrha doznake: FM3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Napomena: Prijave za upis studenata u prvu godinu studija Farmacija kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u drugom upisnom roku 

Prijava na konkurs Farmacija 2023-2024 - drugi upisni rok

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda za prijem kandidata

Plan upisa na drugom upisnom roku - akademska 2023/24

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Studij Farmacija - UNMO

Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

eMail: farmacija@unmo.ba
Tel: +387 36 514 207
Tel: +387 36 514 214

USKORO: Univerzitetski studij

Farmacija

Dužina trajanja studija i stručno zvanje koje student stječe na studiju Farmacija je u skladu i sa Malteškom deklaracijom koja se temelji na Direktivi EU 2005/36/EC, koja precizira dužinu trajanja studija i obavezne prakse kao i neophodne uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.